การพัฒนาการผลิตสุกร และตลาดสุกร ให้ตรงต่อความต้องการของตลาด

การเลี้ยงสุกร นับเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการลงทุนดังที่ทราบและเข้าใจกันทั่วไปเพราะความไม่แน่นอนของราคาตลาด ด้วยเหตุนี้บางครั้งการเลี้ยงสุกรสามารถที่จะทำให้ผู้เลี้ยงมีกำไร อย่างมากมายและสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้ในระยะเวลาไม่นานนักซึ่งเป็นช่วงที่สุกรมีราคาสูงขึ้น แต่ถ้าหากราคาสุกรในตลาดต่ำลงผู้เลี้ยงก็จะพบกับการขาดทุนได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีความสามารถในการลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลงเพื่อที่จะให้เกิดการกำไร ขึ้นหรืออย่างน้อยก็ทำให้ขาดทุนน้อยลงในช่วงที่สุกรมีราคาตกต่ำ ซึ่งผู้เลี้ยงจะมีความสามารถ เลี้ยงสุกรให้รอดอยู่ได้จะต้องรู้จักพัฒนาตนเองโดยยึดหลักสำคัญในการเลี้ยงสุกร ดังนี้

1. พันธุ์สุกร พันธุ์สุกรมีความสำคัญมากต่อการได้กำไรหรือขาดทุนของผู้เลี้ยง สุกรที่นำมาเลี้ยงจะต้องมีความสามารถมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารให้เป็นเนื้อได้สูงจะต้องมีคุณภาพซากดีคือให้เนื้อมากมันบาง และถ้าเป็นสุกรพันธุ์ก็จะต้องให้ลูกดก ลูกต่อครอกมากโดยมีความสม่ำเสมอสมบูรณ์และแข็งแรงดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้องคอยเอาใจใส่เกี่ยวกับพันธุ์สุกรให้มากตลอดเวลาจะต้องพัฒนาพันธุ์สุกรให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าสุกรให้ลูกดกโตเร็ว กินอาหารน้อย คุณภาพซากดี จะช่วยลดต้น ทุนการผลิตให้ต่ำลงซึ่งช่วย ให้มีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้นได้
2. อาหาร อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงสุกรได้กำไรหรือขาดทุนเพราะต้นทุนในการผลิตจะเป็นค่าอาหารเสีย ประมาณ 70-85 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีคือมีโภชนะต่าง ๆ ครบตามความต้องการของสุกรในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงพันธุ์หรือสายพันธุ์ของสุกรที่เลี้ยง เพศของสุกรนอกจากนี้ยังต้อง มีศิลปในการให้อาหารนั่นคือ ในการให้อาหารที่มีโภชนะสูงแก่สุกรอาจจะต้องมีการจำกัดอาหารให้กินอย่างถูกวิธี เพราะถ้าให้มากจนเกินไปก็จะเกิดการสูญเปล่าจะทำให้ไม่คุ้มทุน ดังนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ต้นทุนการผลิตสุกรต่อตัวหรือต่อกิโลกรัมของน้ำหนักสุกรและควรจะมีการตรวจสอบคุณภาพซากของสุกรเมื่อ 90-100 กิโลกรัมด้วย เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขสูตรอาหารหรือวิธีการให้อาหารให้ถูกต้องจะได้ลดต้นทุนการผลิตลงต่อไป
3. การจัดการฟาร์ม หมายถึงการดำเนินการหรือการปฏิบัติเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งจะต้องกระทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่สนใจขวนขวายหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาการจัดการเลี้ยงดูสุกรให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น เป็นการนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตลงและได้สุกรที่มีคุณภาพดี จะทำให้โอกาสที่จะขาดทุนน้อยลงไป
4. การตลาด ปัญหาตลาดสุกร เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ในขบวนการผลิตสุกรในปัจจุบัน เพราะผู้ผลิตจะต้องช่วงชิงแสวงหาตลาดของตนเองให้แน่นอนและยุติธรรมด้วยการแข่งขันกันทางด้านคุณภาพสุกรนั่นก็คือ การผลิตสุกรในอนาคตจะต้องคำนึงถึงคุณภาพให้ดีที่สุดและต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดด้วย ทั้งนี้เพื่อแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ซึ่งทั่วโลกย่อมต้องการสุกรที่มีซากสวย คือเนื้อมาก มันบาง และถูกสุขลักษณะอนามัย ดังนั้น หากสุกรของเรามีคุณภาพดีก็สามารถที่จะหาตลาดได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดภายใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้แล้วสภาวะราคาสุกรของตลาดภายในไม่แน่นอน ในบางครั้งปริมาณการผลิตสุกรลดน้อยลงจะด้วยสาเหตุของโรคระบาด หรือตามวัฏจักรสุกรก็ตามจะทำให้ราคาสุกรสูงขึ้น จะมีผลทำให้ไม่สามารถส่งออกไปขายแข่งขันราคากับประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ ได้

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.